Общи условия за покупка

Общи условия за покупка

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА "ТЕХНО ОФИС ВИЖЪН " ООД ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ПРЕЗ WWW.OFISMATERIALI.BG

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през електронния магазин www.Ofismateriali.bg, собственост на "Техно Офис Вижън " ООД, наричан по-долу "Ofismateriali". Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между „Техно Офис Вижън ” ООД и Клиента. „Техно Офис Вижън ” ООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Ofismateriali стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през Ofismateriali стоки само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
Ofismateriali е запазена търговска марка на „Техно Офис Вижън ” ООД.

„Техно Офис Вижън ” ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 200657076, ИН по ЗДДС: BG200657076, със седалище и адрес на управление гр. Банско, ул. Дунав №11,  предоставящо стоки и услуги онлайн посредством търговската марка Ofismateriali (http://www.ofismateriali.bg).

Под "стоки/артикули", предоставяни през Ofismateriali" се разбират следните стоки/артикули:

§  канцеларски материали;

§  офис консумативи и оборудване;

§  офис мебели;

§  бяла, черна, IT и офис техника;

§  други стоки/услуги.


Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики, изображение и продажна цена. „Техно Офис Вижън ” ООД не носи отговорност в случай, че посочената от производителя информация за характеристиките на стоката/ите е невярна или неточна.

Под "Производител" се разбира всяко лице, което по занятие произвежда предлаганите през Ofismateriali стоки/артикули и с чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е обозначена стоката, нейната опаковка или търговската документация за стоката.

Под "Клиент" се разбира физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил в Ofismateriali  и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът-физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. Ofismateriali си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 години от Клиента.
Под "Клиентски профил" се разбира информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, ЕИК/Идентификационен номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана от Ofismateriali за целите, посочени в настоящите общи условия.

Под "Продажна цена" се разбира цена на бройка или за определено количество стока, включваща ДДС, без включени разходи за доставка на стоката, освен когато е изрично упоменато.

II. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРЕЗ OFISMATERIALI.BG

 

Публикуването на основните характеристики на стоката и на продажната й цена в Ofismateriali по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях.

Ofismateriali не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, Ofismaterial
.bgi, в рамките на 5 (пет) работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента - посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес - за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и Клиентът не желае да промени поръчката си, заплатената сума за поръчания/те артикул/и ще му бъде възстановена в рамките на 15 работни дни след получаване на обратна връзка от Клиента.

Поръчки/заявки на покупка

За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през Ofismateriali стоки, Клиентът е необходимо да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и да изрази/заяви съгласието си с настоящите Общи условия, както следва:

Регистрационна информация – Клиентът предоставя на Ofismateriali следната информация: за физическите лица - име, фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, Идентификационен номер/ЕИК, Ин по ЗДДС, МОЛ. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, Ofismateriali има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Съгласие с Общите условия – чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба през Ofismateriali" при регистрация, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

 Всяка заявка за покупка от Клиента през Ofismateriali, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. 

Процедура по подаване на поръчка/заявка за покупка

Поръчка/заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:

1.       Клиентът, след като попадне на уеб страниците свързани с http://www.ofismateriali.bg, има възможност да избира продукти и да ги добавя във виртуална "Кошница" с натискането на бутон "Добави";

2.       При натискане на някой от виртуалните бутони "Кошница", той получава достъп до "Кошница" - таблица, в която той може да регулира броя на поръчаните артикули;

3.        В "Кошницата" Клиентът определя количеството на стоките и продължава към покупката чрез натискане на виртуален бутон "Поръчай";

4.       Клиентът, предварително попълва лични данни за поръчката - име, фамилия, е-mail, град, адрес, телефон, начин на плащане. Ако желае фактура, попълва търговска фирма, ЕИК, ИН по ЗДДС, МОЛ, адрес за фактура;

5.       При натискане на бутон "Поръчай" в модул „Потвърждение” на „Кошницата”, заявката за покупка на стока през Ofismateriali се счита за извършена.


При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за Ofismateriali не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката/заявката

   Заявката за покупка се приема от Ofismateriali чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: номер на поръчката; информация за заявената стока; нейната продажна цена; стойността на транспортните разходи; информация за доставчика.

   Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение за активация на е-mail адрес на Клиента.

Цени и начини на плащане

   За улеснение на клиентите юридически лица, всички цени на стоки в Ofismateriali са в български левове и се показват със и без включен ДДС. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
   а) при доставката - в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента;
   б) по банков път по банкова сметка на „Техно Офис Вижън ” ООД;
   в) с кредитна и дебитна карта в магазина намиращ се в гр. Банско

   г) при доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка /Мебели, Рекламни материални и др./ е необходимо да бъде извършено авансово плащане в размер на 100 % от стойността на поръчката.

   С избора на начин на плащане, предвиден в букви б), в) или г) по-горе, Клиентът - потребител по Закона за защита на потребителите, изявява съгласие за извършване на авансово плащане на стоките по смисъла на чл. 53, ал.1 от закона.

Доставка

   Поръчки направени до 14.00 часа се доставят в рамките на същият работен ден за Банско и Разлог и в рамките на два работни дни за доставки извън района на общините Банско и Разлог.

Поръчки направени след 14.00 часа, или в неработен ден (събота, неделя, официални празници), се доставят в рамките на два работни дни за Банско и Разлог и в рамките на три работни дни за доставки извън района на общините Банско и Разлог.

   Цената за доставка не е включена в цената на продуктите и се заплаща отделно както следва:

§  При поръчки над 150 лв. без ДДС, доставката е безплатна за територията на Република България.

§  За доставки в рамките на района на общините Банско и Разлог доставката е безплатна за поръчки над 20лв без ДДС. За по-малки суми се начислява такса за доставка

§  За доставки извън София и на територията на Република България цената е 8 лв. без ДДС.

§  Корпоративни клиенти със специални условия в договора могат да имат безплатна доставка при условията, описани в конкретния договор.

Стандартната доставка на мебели се извършва до партер на посочения адрес.
Доставка на мебели до офиса или дома се извършва при предварителна заявка и срещу допълнително заплащане както следва:

§  При отсъствие натоварен асансьор: 10 лв. без ДДС за всяко ниво на сградата;

§   При наличие на товарен асансьор: 10 лв. без ДДС

Внимание!: Някои продукти са с удължен срок на доставка поради съобразяване с индивидуалните изисквания и нужди на клиента или поради удължен срок за доставка до склад на Техно Офис Вижън  ООД. В описанието на всички такива продукти или услуги се съдържа повече информация за конкретните срокове на доставка.

Ако липсва информация за удължена доставка в описанието на конкретния продукт, но поради независещи от Техно Офис Вижън  ООД причини за неговата доставка се изисква повече от стандартното време за доставка, наш оператор ще уведомява Клиента за настъпилите промени.

 

Предаване на стоката

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Ofismateriali се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

§  доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

§  при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена.

ВАЖНО: Отговорността по проверка за несъответствия от общ характер (вид, количество, видими дефекти) на пратката в момента на доставяне е изцяло за сметка на Клиента. С подписване на Приемо-предавателния протокол или съответстващата документация на куриерската компания, Клиентът удостоверява, че е получил стоката в предварително заявения вид, количество и срок. Рекламации по отношение на вид и количество на получените стоки се приемат предиподписване на Приемо-предавателния протокол от страна на Клиента или упълномощеното да получи пратката лице. В случай на предявени в момента на доставка претенции от страна на Клиента, същият изисква от шофьор на Ofismateriali "Протокол за рекламация", а в случаите на доставка с куриер - т.нар. "Двустранен протокол за увредена пратка", който се попълва в момента на предаване на стоката.